Bencont Group

Ako Slovensko dobieha úroveň EÚ ?

Slovenko v prvej dekáde 21. st. malo povesť ekonomického tigra, kedy nastúpilo na rast a dobiehanie krajin EU. Táto úspešná dekáda bol zavŕšená vstupom do Eurozóny
 
➡Čo sa stalo s tigrom v druhej dekáde?
➡Prečo Slovensko už nedobieha vyspelú EU aj napriek tomu že Česká republika čí Estónsko(ktoré ma tiež €) sú v tom úspešní?
Momentálne sa Slovensko nachádza medzi krajinami, ako je Španielsko a Portugalsko. Ako ukazuje prvý graf zmenu v HDP na obyv. v PPP medzi rokmi 2010-2019 voči priemeru EÚ=100%, vyjadrené v p. b.

➖V Európskej únii funguje tzv. „proces konvergencie", čoho cieľom je aby menej vyspelé štáty EÚ dobiehali ekonomickú úroveň priemerného občana vyspelých štátov (napr. Nemecka alebo Francúzska). Jeden zo spôsobov, ako vyčísliť a porovnať ekonomickú úroveň blahobytu jednotlivých krajín je HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily v percentuálnom vyjadrení ku priemeru Európskej 27.
Tento ukazovateľ teda porovnáva ako sa mení celkové množstvo statkov a služieb vyprodukovaných na jedného obyvateľa za jeden rok a zároveň berie do úvahy aj rôzne úrovne cenových hladín v rámci krajín EÚ. Pre lepšie pochopenie sa toto číslo uvádza v percentách, pričom priemer EÚ je 100%.
Všetky nové členské štáty majú nárast okrem Slovenska a to nezávisle či majú alebo nemajú €
➖ Slovo reforma sa stalo na Slovensku narativom politicého neúspechu, ale nalejme si čistého vína, bez reforiem sa nepohneme‼️
-Veda a výskum a školstvo.
Graf 2 Výdavky na vedu a výskum v porovnaní ku HDP, EÚ

V tomto porovnaní je Slovensko s 0,83% ku HDP na 6. mieste od konca v celej EÚ
Česko (1,94% ku HDP) nasledované Estónskom (1,61%) a Maďarskom (1,48%).
Graf 3 Porovnanie výdavkov na vzdelávanie v EÚ, v pomere ku HDP
➡Ďalším pozorovaným faktorom budú výdavky na školstvo v pomere ku HDP. V tomto ukazovateli je Slovensko znova na chvoste EÚ a to na 7. mieste od konca (4,2% ku HDP). 
Estónsko je vôbec 4. krajinou z EÚ s najvyššími výdavkami na školstvo (6% ku HDP) za ktorým, na 5. mieste, nasleduje Lotyšsko (5,8%). Všetky krajiny V4 evidujú vyššie výdavky na školstvo ako Slovensko (Poľsko 5% ku HDP, Česko 4,9% a Maďarsko 4,7%).
➖ Dalšia oblasť je sloboda podnikania. Akokoľvek motorom národného hospodárstva a prosperity každého z nás sú podnikatelia . V aute sa o motor treba starať, lebo prestane fungovať a všetci ktorý sa o motor starajú nás predbehnú.
Ako ukazuje náš posledný obrázok, kde v indexe slobody sme na posledných priečkach.
▶️ Na záver.
V našej analýze vývoja slovenského hospodárstva sme sa teda dozvedeli, že spomaľovanie dobiehania vyspelých krajín EÚ sa začalo niekde v rokoch 2012-2013. Ako prvotný dôvod môžeme považovať spomalenie prílevu zahraničných investícii, kvôli zhoršeniu konkurencieschopnosti SR (toto zhoršenie sme videli od roku 2007, kedy došlo ku výmene vlády). Slovensko tak doteraz ťaží z prílevu investícii práve z rokov 2002-2007 a doteraz nepredstavilo v podstate žiadnu alternatívu pre naše hospodárske smerovanie. Tejto situácii nepomáha ani fakt, že naša krajina sa radí na chvost EÚ v pomere investícii do vedy, výskumu a školstva (viď. predošlé grafy). Práve tieto sektory majú najvyššiu pridanú hodnotu a zabezpečujú zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny (vyššia vzdelanosť obyvateľstva = vyššia kvalifikovanosť prac. sily = vyššia produktivita práce občanov). Vidíme konkrétne príklady krajín, ktoré dosahujú najvyššie hodnoty v investíciách do týchto sektorov (Estónsko, Lotyšsko) a zároveň sa im úspešne darí dobiehať vyspelé krajiny EÚ.
 
Čítaj viac: