Bencont Group

Informácie o spracovaní osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25. mája 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Nariadenie“; dostupné TU). V súvislosti s Naradením nadobudol dňa 25. mája 2018 účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“;dostupný TU).

Obchodná spoločnosť BENCONT GROUP a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava , IČO:44119895(ďalej aj „Spoločnosť“), rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými prichádza do kontaktu, a to bez ohľadu na to, či Spoločnosť osobné údaje spracováva sama, v pozícii prevádzkovateľa, alebo ich spracováva ako sprostredkovateľ v mene iného prevádzkovateľa - obchodných partnerov Spoločnosti.Spoločnosť rešpektuje právo na súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získa, vrátane osobných údajov.

Informačnú bezpečnosť a ochranu informácií, hlavne osobných údajov, považuje Spoločnosť za dôležitú súčasť svojho fungovania na trhu poskytovaných služieb, a dbá na to, aby boli informácie v systémoch Spoločnosti dôsledne chránené, aby boli spracúvané výlučne na to poverenými osobami, a aby tieto informácie neboli sprístupňované na to nepovoleným osobám. Spoločnosť v rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pravidelne analyzuje riziká, tieto vyhodnocuje a prijíma opatrenia na odstránenie prípadných rizík.

Pre Spoločnosť je nesmierne dôležité, aby osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané, rozumeli tomu, ktoré údaje sú o nich spracovávané, prečo sú spracovávané a aké majú tieto osoby práva. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj „Zásady“), poskytujú viac informácií o spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou.

Ak tak ustanovuje Nariadenie, Zákon, prípadne osobitné predpisy, Spoločnosti môže byt’ uložená povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje orgánom verejnej moci.

Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a tiež nie sú spracúvané v rámci automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa čl. 22 Nariadenia.

Tieto Zásady môžu byť z času na čas aktualizované aj bez upozornenia. Spoločnosť si preto dovoľuje požiadať všetky dotknuté osoby, aby sa pravidelne oboznamovali s aktuálnym znením týchto Zásad. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa riadne si plniť všetky informačné povinnosti podľa Zákona a Nariadenia.

 1. TOTOŽNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
  1.1. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje je spoločnosťBENCONT GROUP a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44119895, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 4456/B.

  1.3. Spoločnosť môže vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľa.Spoločnosť prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa vždy postupuje s odbornou starostlivosťou a dbá o bezpečné a zákonné spracúvanie osobných údajov, zverených sprostredkovateľovi.

  1.4. Vaše osobné údaje Spoločnosť zdieľa s tretími osobami iba vtedy, ak je ich zdieľanie v súlade s Nariadením a so Zákonom; toto zdieľanie je zároveň upravené na zmluvnom základe, aby bola zabezpečená maximálna ochrana vašich osobných údajov.

 2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

  2.1. Spoločnosť pri obchodovaní na burze cenných papierov (dlhopisy) spracúva vaše osobné údaje, ak ste jednou so zmluvných strán. Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvy (vrátane zmluvy uzatvorenej na diaľku), v spojení s plnením zákonných povinností, ktoré z takých obchodov pre Spoločnosť plynú najmä zo zákonov:  zákonč. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v platnom znení, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak v prípade ich neposkytnutia nebude možné uzatvoriť zmluvný vzťah.

  Osobné údaje budú poskytnuté Centrálnemu depozitáru cenných papierov a audítorovi.

  2.2. Je v oprávnenom záujme spoločnosti spracúvať osobné údaje týkajúce sa neplnenia zmluvných povinností s cieľom ochrany finančných záujmov spoločnosti. Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám.

  2.3. Ak ste osobou, ktorá pre Spoločnosť vykonáva úkony súvisiace so spracúvaním osobných údajov (okrem zamestnanca), spracúvame osobné údaje na povereniach.Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou Spoločnosti v súlade s Nariadením a Zákonom. Poskytnutie osobných údajov nie je vašou povinnosťou, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť vykonať zverenú činnosť. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám.

  2.4. Je v oprávnenom záujme Spoločnosti zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia osôb pohybujúcich sa v priestoroch Spoločnosti, súčasne je našou povinnosťou prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov, aj prostredníctvom monitorovania priestoru kamerovým systémom. Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi.

  2.5. Je v oprávnenom záujme spoločnosti spracúvať kontaktné údaje subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. Osobné údaje môžu byť poskytované účastníkom komunikácie.

  2.6. Je zákonnou povinnosťou Spoločnosti zabezpečiť vybavenie žiadostí dotknutých osôb, ktorými si uplatňujú svoje práva v zmysle Nariadenia.  Osobné údaje sú poskytnuté účastníkom komunikácie.

  2.7. Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na účely archivácie a predarchívnej starostlivosti na základe osobitných predpisov, najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúre a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „archívny zákon“). Osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu vnútra SR (v prípade hodnotenia archívnej hodnoty dokumentu), sprostredkovateľovi, subjektu zabezpečujúcemu poštové služby.

  2.8. Na splnenie zákonnej povinnosti spracúva Spoločnosť vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a vyhotovovania účtovných dokladov. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zákonnej povinnosti plynúcej najmä zo zákonov: zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „účtovná povinnosť“).Osobné údaje sú poskytované príslušnému daňovému úradu, sprostredkovateľovi, ktorý zabezpečuje účtovné služby a audítorovi.

  2.9. Ak pri niektorej z uvedených spracovateľských činnostíje možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi:

  zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok,

  Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok, Spoločnosť bude vaše osobné údaje spracúvať v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania.

  2.10. Ak ste členom dozornej rady alebo predstavenstva spoločnosti, spracúvame vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorej ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.  V prípade neposkytnutia osobných údajov môže dôjsť k nemožnosti uzatvoriť zmluvu a k následným finančným škodám. Osobné údaje sú poskytované zmluvným stranám, audítorovi, prípadne exekútorovi.

  2.11. Spoločnosť o vás nespracúva žiadne citlivé osobné údaje.

  2.12. Na spracúvanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely sa váš súhlas nevyžaduje, spracúvanie prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, v súlade s osobitnými predpismi.V prípade, že Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na základe zmluvy a na základe zákonnej povinnosti a na uvedené účely odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, Spoločnosť s vami nemôže uzatvoriť zmluvu, prípadne bude musieť pristúpiť k uplatňovaniu svojich právnych nárokov súdnou cestou. 

 3. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  3.1 Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Spoločnosť uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

  3.2 Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané výlučne na plnenie zákonných povinností Spoločnosti, alebo vo verejnom záujme, dobu uchovávania vašich osobných údajov bližšie určujú osobitné predpisy, najmä:

  -          archivačná povinnosť, podľa ktorej môžu niektoré informácie, dokumenty podliehať predarchívnej a archívnej starostlivosti; o tejto starostlivosti rozhoduje Ministerstvo vnútra SR, evidencie vedené na tento účel sú spracúvané po dobu 10 rokov od ich ukončenia,
  -          účtovná povinnosť, podľa ktorej Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje pod dobu 10 rokov od vzniku účtovnej povinnosti,
  -          vybavenie žiadosti dotknutej osoby podľa Nariadenia – osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov,
  -          poverenie osôb (iných ako zamestnanci) spracúvaním osobných údajov – osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov,
  3.3       Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na účel uplatňovania právnych nárokov, doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov od ukončenia konania.

  3.4       Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvného vzťahu (obchodovanie na burze, zmluvy o výkone funkcií), vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení.

  3.5       Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti, vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho ukončení, okrem

  -          sieťová a objektová bezpečnosť, vrátane ochrany kamerovým systémom – osobné  údaje spracúvame po dobu 1 roka, kamerové záznamy uchovávame po dobu 3 dní
  -          kontaktné údaje – osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu platnosti uvedených kontaktných údajov. 

 4. VAŠE PRÁVA

  4.1  Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

  4.2  Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

  4.3  Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

  4.4  Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

  4.5  Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku Spoločnosti alebo vášho veriteľa vám Spoločnosť odporúča kontaktovať Spoločnosť.

  4.6  V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Spoločnosť prestane na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  4.7  Máte právo  získať  a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe zákona o spotrebiteľských úveroch a na základe ďalších osobitných predpisov.

  4.8  Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 5. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

  5.1. Spoločnosť možno kontaktovať na: zodpovednaosoba@bencont.sk, alebo písomne na adresu uvedenú v záhlaví spoločnosti. Spoločnosť nemá poverenú zodpovednú osobu.
  5.2. V prípade akýchkoľvek vašich otázok nás neváhajte kontaktovať Spoločnosti.