Bencont Group

* do predmetu uviesť, ak je k dispozícii, Našu značku, číslo pohľadávky, prípadne variabilný symbol


Týmto, ako dotknutá osoba, udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel vybavenia tejto reklamácie/sťažnosti/žiadosti, prevádzkovateľovi BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36432105, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50531/B, na čas do vybavenia reklamácie/sťažnosti/žiadosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Bez zaškrtnutia súhlasu nie je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje a riadne vybaviť Vašu reklamáciu. Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov poskytovateľom sú k dispozícii na stránke prevádzkovateľa www.bencont.sk a tiež v sídle prevádzkovateľa.